ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens:
Lucas for Life vzw
Gemeentestraat 41
3010 Kessel – Lo
vzwlucasforlife(a)gmail.com
+32 (0)16 29 75 15
ondernemersnummer: 0733.801.535

Door de toegang tot en het gebruik van onze website, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Lucas for Life vzw of rechthoudende derden.

Algemene bepalingen

De website van Lucas for life vzw, met maatschappelijke zetel Gemeentestraat 31, 3010 Leuven, België, biedt mensen de mogelijkheid om de producten online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Lucas for Life vzw moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Lucas for Life vzw aanvaard zijn.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod

Ondanks het feit dat de online website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lucas for Life vzw niet. Lucas for Life vzw is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Lucas for Life vzw is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lucas for Life vzw. Lucas for Life vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Online aankopen

Mogelijke verzendkosten worden apart weergegeven (inclusief BTW). De verzendkosten kunnen variëren afhankelijk van het gekozen product, het land van verzending en of de verzending naar een thuisadres of in een pick-up point opgehaald moet worden.

Voor de theatervoorstelling heeft de Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via Bancontact
  • Belfius direct banking
  • KBC direct banking

Voor de boekjes kan de Klant enkel betalen via overschrijving.

Lucas for Life vzw is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Levering en uitvoering van de overeenkomst

Vanaf dat de betaling ontvangen is zal het product opgestuurd worden via Bpost (of andere koerierdiensten bij internationale aankopen) binnen de 3 werkdagen, tenzij anders vermeld op de website. Lucas for Life vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de levering. Leveringskosten zijn mee opgenomen en apart weergegeven bij aankoop van een product via de website. Indien een aparte bestelling geplaatst wordt, worden mogelijke leveringskosten duidelijk vermeld.

Artikelen besteld via deze website, worden geleverd in België & Nederland. Voor andere landen kunnen afzonderlijke afspraken gemaakt worden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Lucas for Life vzw.

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Lucas for Life vzw . De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant

Lucas for Life vzw
Gemeentestraat 41
3010 Kessel – Lo
vzwlucasforlife(a)gmail.com
+32 (0)16 29 75 15

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Lucas for Life vzw heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Lucas for Life vzw, Gemeentestraat 41, 3010 Kessel – Lo.

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Lucas for Life vzw zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Lucas for Life vzw alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Lucas for Life vzw op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Lucas for Life vzw wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Lucas for Life vzw geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Lucas for Life vzw betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Lucas for Life vzw en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Lucas for Life vzw .

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Lucas for Life vzw zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Klantendienst

De klantendienst van Lucas for Life vzw is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)16 29 75 15, via e-mail op vzwlucasforlife(a)gmail.com of per post op het volgende adres , Lucas for Life vzw, Gemeentestraat 41, 3010 Kessel – Lo, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Lucas for Life vzw beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Lucas for Life vzw zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De website en webshop werd gemaakt met WordPress. WordPress beheert en levert de tools waarmee Lucas for Life vzw gegevens van mensen die Lucas for Life vzw contacteren.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • uitsturen van offertes en facturen

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Lucas for Life vzw, Gemeentestraat 41, 3010 Kessel – Lo, België, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Lucas for Life vzw houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij (bv. Google analytics) om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op vzwlucasforlife(a)gmail.com..

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Lucas for Life vzw gebruikt:

  • ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
  • ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Lucas for Life vzw om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Lucas for Life vzw. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).